Pháp điển Net - Thông báo số 11/2016/TB-LPQT ngày 18/02/2016 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa San Marino về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 11/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa San Marino về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản, ký tại Rô-ma ngày 14 tháng 02 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                     KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                                            PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự


HIệP ĐịNH
GIữA CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Và CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA SAN MARINO Về TRáNH ĐáNH THUế HAI LầN Và NGĂN NGừA VIệC TRốN LậU THUế ĐốI VớI CáC LOạI THUế ĐáNH VàO THU NHậP Và TàI SảN

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa San Marino,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/02/2016 
Ngày công báo
05/03/2016 
Số công báo
211+212/2016 
Số trang
26 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software