Pháp điển Net - Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Bộ TàI NGUYÊN Và                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        MÔI TRƯờNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 61/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2016 
Ngày công báo
05/03/2016 
Số công báo
211+212/2016 
Số trang
14 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về giá đất

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
36/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software