Pháp điển Net - Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 02/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/04/2016 
Ngày công báo
10/03/2016 
Số công báo
219+220/2016 
Số trang
69 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2016/TT-BXD 15/12/2016 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
05/2014/TT-BXD 09/05/2014 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 điều 17 của quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  
 Quyết định
08/2008/QĐ-BXD 28/05/2008 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software