Pháp điển Net - Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 10/2015/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
quản lý vận hành nhà chung cư

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2016 
Ngày công báo
07/02/2016 
Số công báo
167+168/2016 
Số trang
28 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2016/TT-BXD 15/12/2016 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  
 Thông tư
23/2016/TT-BXD 01/07/2016 Bộ Xây dựng
Về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
65/2014/QH13 25/11/2014 Quốc hội
Về Nhà ở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
14/2011/TT-BXD 25/11/2011 Bộ Xây dựng
Về việc quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software