Pháp điển Net - Quyết định số 517/LĐTBXH-QĐ ngày 17/05/1996 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 517/LĐTBXH-QĐ NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 1996 BAN HÀNH MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

 

- Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành mẫu Quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc của người sử dụng lao động cho những người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp kèm theo Quyết định này.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1996, thay thế cho mẫu quy định tại Quyết định số 215/QĐ ngày 31 tháng 3 năm 1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Điều 3: Thủ trưởng các Bộ, các ngành, các cơ quan, đơn vị hoặc người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điểm (5): Ghi chế độ bảo hiểm xã hội người lao động được hưởng như: hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp bằng bút mực.

- ở Điều 2:

Điểm (6): Ghi như điểm (5) trên.

Ông, bà... Ghi đủ họ, chữ đệm (nếu có) và tên viết bằng chữ hoa.

- ở Điều 3:

Điểm (7): Ghi các chức danh của người được Thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp giao nhiệm vụ thực hiện chế độ đối với người lao động như Văn phòng, Tổ chức, Tài vụ v.v... đánh bằng máy vi tính hoặc máy chữ.

- Các phần để trống còn lại trong Quyết định viết chữ thường bằng bút mực.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/1996 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
45/CP 15/07/1995 Chính phủ
Về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

  
 Nghị định
12/CP 26/01/1995 Chính phủ
Về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software