Pháp điển Net - Thông tư số 81/2015/TT-BGTVT ngày 25/12/2015 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       Bộ GIAO THÔNG VậN TảI                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 81/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2016 
Ngày công báo
21/01/2016 
Số công báo
91+92/2016 
Số trang
24 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2018/TT-BGTVT 04/04/2018 Bộ Giao thông Vận tải
Về việc quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
20/2013/TT-BGTVT 16/08/2013 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software