Pháp điển Net - Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             Bộ KHOA HọC Và                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        CÔNG NGHệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 25/2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BKHCN ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Giải thưởng quốc tế: Ghi số lượng giải thưởng mà tổ chức quốc tế, nước ngoài phong tặng cho đơn vị hoặc cho cá nhân do đơn vị quản lý.

Mục "2. Chia theo giải thưởng cá nhân/tập thể":

- Giải thưởng cho tập thể: Giải thưởng ghi tặng cho tổ chức, cơ quan,.v.v..;

- Giải thưởng cá nhân: Giải thưởng tặng cho cá nhân hoặc tập thể một nhóm cá nhân có nêu tên. Chia ra số nam và số nữ được trao tặng.

Nếu giải thưởng tặng chung cho một nhóm người (nhiều tên) thì cũng chỉ tính là một giải thưởng.

Được phép tính trùng nếu đơn vị, cá nhân được trao tặng nhiều loại giải thưởng khác nhau.

Không coi các loại khen thưởng như bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương, kỷ niệm chương,.v.v.. là hình thức giải thưởng.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/01/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
34 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội
Về khoa học và công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
35/2011/TT-BKHCN 16/12/2011 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ

  
 Thông tư
05/2010/TT-BKHCN 02/07/2010 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software