Pháp điển Net - Luật số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội về thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 89/2015/QH13 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 LUậT

Thống kê

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật thống kê.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
43 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

  
 Nghị định
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

  
 Nghị định
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  
 Thông tư
109/2016/TT-BTC 30/06/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software