Pháp điển Net - Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội về kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 88/2015/QH13 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 LUậT

Kế toán

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật kế toán.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Chứng chỉ hành nghề kế toán đã cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài theo Luật kế toán số 03/2003/QH11 có giá trị như chứng chỉ kế toán viên quy định tại Luật này.

Điều 74. Quy định chi tiết

1. Chính phủ, Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

2. Căn cứ những nguyên tắc cơ bản của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác kế toán đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh và tổ hợp tác.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
35 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  
 Nghị định
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

  
 Thông tư
297/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  
 Thông tư
296/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  
 Thông tư
292/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  
 Thông tư
133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software