Pháp điển Net - Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 117/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHị ĐịNH

Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin
về nhà ở và thị trường bất động sản

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
52 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
27/2016/TT-BXD 15/12/2016 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
65/2014/QH13 25/11/2014 Quốc hội
Về Nhà ở

  
 Luật
66/2014/QH13 25/11/2014 Quốc hội
Về kinh doanh bất động sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software