Pháp điển Net - Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

bộ tài chính

bộ tài chính                                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 174/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Ghi chú: (*) Nếu số tiền thuế tạm thu đã nộp lớn hơn số thuế chuyên thu ấn định, khi có quyết định hoàn, căn cứ Quyết định hoàn kế toán thực hiện hạch toán hoàn số tiền thừa cho người nộp thuế theo phương pháp kế toán hoàn thuế chuyên thu nộp thừa

22. Kế TOáN HàNG TANG VậT TạM GIữ CHờ Xử Lý

22.1. Kế toán hàng tạm giữ

 

22.2. Kế toán thu tiền bán hàng tạm giữ là hàng hóa dễ hư hỏng phải bán theo quy định

 

23. Kế TOáN CHỉNH Lý CáC KHOảN THU THUộC NGÂN SáCH NĂM TRƯớC, PHáT SINH SAU KHI ĐóNG Kỳ Kế TOáN NĂM

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2016 
Ngày công báo
08/12/2015 
Số công báo
1177+1178/2015 
Số trang
172 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
212/2014/TT-BTC 31/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software