Pháp điển Net - Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       Bộ Kế HOạCH Và ĐầU TƯ                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 14/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế,
phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư các Danh mục sau:

1. Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I);

2. Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II);

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2016 
Ngày công báo
28/11/2015 
Số công báo
1153+1154/2015 
Số trang
47 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2018/TT-BKHĐT 30/03/2018 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
13/2015/QĐ-TTg 05/05/2015 Thủ tướng Chính phủ
Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

  
 Nghị định
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
87/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
04/2012/TT-BKHĐT 13/08/2012 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software