Pháp điển Net - Thông báo số 49/2015/TB-LPQT ngày 22/09/2015 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 49/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

THÔNG BáO

Về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Tê-hê-ran ngày 14 tháng 10 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                     KT. ụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                         PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                            Lê Đức Hạnh


HIệP ĐịNH
GIữA CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Và CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA HồI GIáO IRAN Về TRáNH ĐáNH THUế HAI LầN Và NGĂN NGừA VIệC TRốN LậU THUế ĐốI VớI CáC LOạI THUế ĐáNH VàO THU NHậP

CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Và CHíNH PHủ CộNG HòA HồI GIáO IRAN

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/09/2015 
Ngày công báo
11/10/2015 
Số công báo
1039+1040/2015 
Số trang
40 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software