Pháp điển Net - Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Kỷ Luật Lao động và Trách nhiệm vật chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 41-CP NGÀY 6-7-1995 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Điều 19

- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 20

- Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/07/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
19/2003/TT-BLĐTBXH 22/09/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
33/2003/NĐ-CP 02/04/2003 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
<> 23/06/1994 Quốc hội
Về lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software