Pháp điển Net - Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội về an toàn, vệ sinh lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 84/2015/QH13

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

LUậT
AN TOàN, Vệ SINH LAO ĐộNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đã được cấp.

Điều 93. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

____________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2016 
Ngày công báo
29/07/2015 
Số công báo
871+872/2015 
Số trang
59 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
26/2017/TT-BLĐTBXH 20/09/2017 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  
 Nghị định
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Chính phủ
Về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  
 Thông tư
13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

  
 Thông tư
07/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

  
 Nghị định
37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  
 Nghị định
39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

  
 Nghị định
44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

  
 Thông tư
08/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội
Về bảo hiểm xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software