Pháp điển Net - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 59/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015

NGHị ĐịNH

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/08/2015 
Ngày công báo
30/06/2015 
Số công báo
641+642/2015 
Số trang
84 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
14/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  
 Thông tư
15/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về cấp phép xây dựng

  
 Thông tư
17/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  
 Thông tư
18/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

  
 Thông tư
16/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

  
 Thông tư
13/2016/TT-BXD 29/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

  
 Thông tư
53/2015/TT-BCT 30/12/2015 Bộ Công thương
Về việc quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

  
 Nghị định
39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
50/2014/QH13 18/06/2014 Quốc hội
Về xây dựng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ
Về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

  
 Nghị định
37/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Chính phủ
Về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Chính phủ
Về việc cấp giấy phép xây dựng

  
 Quyết định
03/2012/QĐ-TTg 16/01/2012 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

  
 Nghị định
83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
12/2009/NĐ-CP 12/02/2009 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
71/2005/NĐ-CP 06/06/2005 Chính phủ
Về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

  
 Quyết định
39/2005/QĐ-TTg 28/02/2005 Thủ tướng Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng

  
 Quyết định
87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software