Pháp điển Net - Thông báo số 13/2015/TB-LPQT ngày 26/03/2015 của Bộ Ngoại giao về điều ước quốc tế có hiệu lực - Nghị định thư thứ hai của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 13/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư thứ hai của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký tại Hồng Kông ngày 13 tháng 01 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                     KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                         PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự

 


NGHị ĐịNH THƯ THứ HAI CủA HIệP ĐịNH
GIữA CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Và CHíNH QUYềN KHU HàNH CHíNH ĐặC BIệT HồNG KÔNG CủA NƯớC CộNG HòA NHÂN DÂN TRUNG HOA Về TRáNH ĐáNH THUế HAI LầN Và NGĂN NGừA VIệC TRốN LậU THUế ĐốI VớI CáC LOạI THUế ĐáNH VàO THU NHậP

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/03/2015 
Ngày công báo
24/04/2015 
Số công báo
523+524/2015 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software