Pháp điển Net - Thông tư số 28/TT-QLKH ngày 22/01/1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

SỐ 28/TT-QLKH NGÀY 22-1-1994

CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 29-12-1987 và sửa đổi bổ sung ngày 23-12-1992;

Căn cứ Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 10-12-1988;

Căn cứ vào Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 28-1-1989;

Căn cứ Nghị định số 49-HĐBT ngày 4-3-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 18-CP ngày 16-4-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Theo thoả thuận của các cơ quan có liên quan;

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành thông tư này hướng dẫn thực hiện chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa:...

Điều 2

 ...

Điều 3

 ...

                                                               Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

                                                                                       và Môi trường

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/01/1994 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
49/HĐBT 04/03/1991 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Chuyển giao Công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software