Pháp điển Net - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 46/2015/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 NGHị ĐịNH

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2015 
Ngày công báo
27/05/2015 
Số công báo
575+576/2015 
Số trang
57 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  
 Thông tư
05/2015/TT-BXD 30/10/2015 Bộ Xây dựng
Về việc quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
50/2014/QH13 18/06/2014 Quốc hội
Về xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ
Về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

  
 Nghị định
114/2010/NĐ-CP 06/12/2010 Chính phủ
Về việc bảo trì công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software