Pháp điển Net - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 44/2015/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/06/2015 
Ngày công báo
22/05/2015 
Số công báo
559+560/2015 
Số trang
36 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2017/TT-BXD 05/04/2017 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

  
 Thông tư
02/2017/TT-BXD 01/03/2017 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

  
 Thông tư
12/2016/TT-BXD 29/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
50/2014/QH13 18/06/2014 Quốc hội
Về xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
08/2005/NĐ-CP 24/01/2005 Chính phủ
Về việc quy hoạch xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software