Pháp điển Net - Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/05/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ THÔNG TIN Và TRUYềN THÔNG             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 11/2015/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định một số Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp, bao gồm:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/06/2015 
Ngày công báo
24/05/2015 
Số công báo
563+564/2015 
Số trang
57 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software