Pháp điển Net - Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/04/2015 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Bộ CÔNG THƯƠNG                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 06/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

Chương I
LĩNH VựC HóA CHấT

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Tên cơ quan cấp Giấy xác nhận

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy xác nhận

(4) Địa danh

(5) Hóa chất sản xuất hoặc nhập khẩu. Nếu là hóa chất sản xuất thì ghi: khai báo hóa chất sản xuất năm cụ thể.

(6) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy xác nhận

(7) Tên hóa đơn mua bán hóa chất (invoice) mà doanh nghiệp gửi kèm khi khai báo. Có thể xác nhận khai báo hóa chất theo từng hóa đơn hoặc theo nhiều hóa đơn trong một Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu.

(8) Tên viết tắt của phòng nghiệp vụ

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2015 
Ngày công báo
08/05/2015 
Số công báo
541+542/2015 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
27/2013/TT-BCT 31/10/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  
 Thông tư
20/2013/TT-BCT 05/08/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

  
 Thông tư
40/2011/TT-BCT 14/11/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định về khai báo hóa chất

  
 Thông tư
33/2011/TT-BCT 06/09/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện

  
 Thông tư
28/2010/TT-BCT 28/06/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất

  
 Thông tư
03/2009/TT-BCT 10/02/2009 Bộ Công thương
Về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá

  
 Thông tư
01/2006/TT-BCN 11/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software