Pháp điển Net - Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 37/2015/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 54. Tổ chức thực hiện

1. Các chủ thể khi lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có các nội dung liên quan đến hợp đồng xây dựng; thương thảo, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này.

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, các loại hợp đồng xây dựng, mẫu hợp đồng xây dựng và các nội dung cần thiết khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hợp đồng xây dựng.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân vận dụng bộ mẫu điều kiện hợp đồng của Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC), hợp đồng xây dựng mẫu vào việc xác lập và thực hiện hợp đồng xây dựng. Khi vận dụng các hợp đồng xây dựng mẫu các bên phải xem xét hiệu chỉnh nội dung hợp đồng cho phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/06/2015 
Ngày công báo
06/05/2015 
Số công báo
539+540/2015 
Số trang
42 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

  
 Thông tư
09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

  
 Thông tư
08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
50/2014/QH13 18/06/2014 Quốc hội
Về xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
207/2013/NĐ-CP 11/12/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  
 Nghị định
48/2010/NĐ-CP 07/05/2010 Chính phủ
Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software