Pháp điển Net - Nghị định số 20/CP ngày 01/03/1995 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ: 20/CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 1995

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện được nhiệm vụ của mình theo quy định tại Pháp lệnh Ngân hàng ngày 32 tháng 5 năm 1990, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990, và nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1

- Nay quy định bộ máy Ngân hàng Nhà nước như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4/ Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng (là đơn vị sự nghiệp)

5/ các xí nghiệp, Công ty chuyên ngành.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cụ thể của các đơn vị nói trên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định theo quy định chung của Chính phủ.

Điều 2

- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ nghị định số 138/HĐBT ngày 8 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước và những quy định khác trước đây về tổ chức bộ máy Ngân hàng trái với Nghị định này.

Điều 3

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
88/1998/NĐ-CP 02/11/1998 Chính phủ
Về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 23/05/1990 Hội đồng Nhà nước
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
138/HĐBT 08/05/1990 Hội đồng Bộ trưởng
Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software