Pháp điển Net - Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/03/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 02/2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/04/2015 
Ngày công báo
24/04/2015 
Số công báo
523+524/2015 
Số trang
49 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  
 Luật
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội
Về khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software