Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 19/VBHN-VPQH  

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 LUậT

Sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sở hữu trí tuệ1.

Phần thứ nhất
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Điều 222. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./.

                                                                             XáC THựC VĂN BảN HợP NHấT             CHủ NHIệM

                                                                                       Nguyễn Hạnh Phúc

____________

38 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
07/01/2014 
Số công báo
33-36/2014 
Số trang
102 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
36/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

  
 Luật
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sở hữu trí tuệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software