Pháp điển Net - Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 04/2015/TT-BKHCN

          Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Công văn. Ví dụ: Về việc sửa đổi/điều chỉnh/.....của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia/....

(2) Tổ chức đề nghị sửa đổi/điều chỉnh.....của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia/...

(3) Quyết định giao, phê duyệt nhiệm vụ này. Ví dụ: Quyết định số ....ngày... của Bộ trưởng Bộ .................. về việc...................

(4) Văn bản đề nghị của Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ: Theo đề nghị của ...........tại Công văn số.......ngày....

(5) Ghi nội dung thay đổi. Ví dụ: Sửa đổi/điều chỉnh/gia hạn/.....được quy định tại .....

(6) Đơn vị quản lý nhiệm vụ/Đơn vị quản lý chuyên môn.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2015 
Ngày công báo
08/04/2015 
Số công báo
467+468/2015 
Số trang
40 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ
Về việc quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

  
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software