Pháp điển Net - Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về kết nối viễn thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
      Bộ THÔNG TIN                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

           Và TRUYềN THÔNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 07/2015/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 24  tháng 3 năm 2015

THÔNG TƯ
Quy định về kết nối viễn thông

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về kết nối viễn thông.

Chương I
QUY ĐịNH
CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc kết nối viễn thông (sau đây gọi là kết nối) giữa các mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam, bao gồm: tiêu chuẩn, chất lượng, giá cước kết nối; đàm phán, ký kết, thực hiện, giải quyết tranh chấp về kết nối; chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/05/2015 
Ngày công báo
11/04/2015 
Số công báo
473+474/2015 
Số trang
19 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
25/2011/NĐ-CP 06/04/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
12/2006/QĐ-BBCVT 26/04/2006 Bộ Bưu chính, Viễn ...
Về việc ban hành quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng

  
 Quyết định
547/1998/QĐ-TCBĐ 03/09/1998 Tổng cục Bưu điện
Về việc ban hành quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software