Pháp điển Net - Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        THàNH PHố Hồ CHí MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 17/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT -BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 76/TTr-SDL ngày 03 tháng 11 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 766/TTr-SNV ngày 06 tháng 3 năm 2015,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh".

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Đối với tổ chức quốc tế, tổ chức của Chính phủ và phi Chính phủ, các tổ chức khác của nước ngoài, cá nhân nước ngoài, kể cả công dân Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài (sau đây gọi là đối tác nước ngoài): Sở có chức năng tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về quan hệ, hợp tác và hội nhập quốc tế về phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Sở Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu và trình Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về du lịch, các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch; tham gia các tổ chức quốc tế, hội nghị, hội thảo, hội chợ, sự kiện, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về du lịch theo phân công và phân cấp của Uỷ ban nhân dân Thành phố và quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 12. Căn cứ nội dung Quy chế này, Giám đốc Sở Du lịch có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở đã được phê duyệt.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ./.

                                                                                       TM. Uỷ ban nhân dân                                   chủ tịch

                                                                                         Lê Hoàng Quân  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/03/2015 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
13/2017/QĐ-UBND 14/03/2017 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software