Pháp điển Net - Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/03/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             Bộ KHOA HọC Và                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        CÔNG NGHệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 05/2015/TT-BKHCN           

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2015

 THÔNG TƯ

Quy định tổ chức quản lý các
Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Chương trình) bao gồm:

a) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

2. Những nội dung quy định tại các Thông tư được nêu tại Khoản 1 Điều này không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                            Nguyễn Quân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2015 
Ngày công báo
11/04/2015 
Số công báo
473+474/2015 
Số trang
10 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

  
 Thông tư
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

  
 Thông tư
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia

  
 Thông tư
09/2013/TT-BKHCN 15/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

  
 Thông tư
03/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

  
 Thông tư
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

  
 Thông tư
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software