Pháp điển Net - Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
              Bộ KHOA HọC Và                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        CÔNG NGHệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 37/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 THÔNG TƯ

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ
phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2015 
Ngày công báo
28/01/2015 
Số công báo
165+166/2015 
Số trang
56 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Chính phủ
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software