Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Công nghệ cao
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 13/VBHN-VPQH  

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 LUậT
CÔNG NGHệ CAO

Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao1.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                       Nguyễn Hạnh Phúc

_____________________

3 Điều 76 của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 quy định như sau:

"Điều 76. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Luật đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

3. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật."

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
07/01/2015 
Số công báo
29+30/2015 
Số trang
18 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
67/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội
Về Đầu tư

  
 Luật
21/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội
Về Công nghệ cao

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software