Pháp điển Net - Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 212/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Các Bảng đối chiếu này được sử dụng cho tất cả các đơn vị hải quan và Kho bạc Nhà nước để xác định chính xác số tiền đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

2. Căn cứ lập:

- Căn cứ vào chứng từ thu nộp Kho bạc Nhà nước;

- Căn cứ vào Mục lục ngân sách hiện hành;

- Căn cứ vào sổ chi tiết Tài khoản 112 - Tiền gửi Kho bạc.

3. Phương pháp lập:

Số liệu được lấy từ số dư, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của TK 112./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2015 
Ngày công báo
29/01/2015 
Số công báo
167-170/2015 
Số trang
139 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
174/2015/TT-BTC 10/11/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
54/2014/QH13 23/06/2014 Quốc hội
Về hải quan

  
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
121/2007/TT-BTC 17/10/2007 Bộ Tài chính
Về sửa đổi bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
32/2006/TT-BTC 10/04/2006 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software