Pháp điển Net - Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 ngày 23/12/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cảnh sát môi trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

    Uỷ ban THƯờNG Vụ  quốc hội                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số: 10/2014/UBTVQH13   

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

PHáP LệNH

Cảnh sát môi trường

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát môi trường; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương V
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2015.

Điều 19. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh.

                                                                          TM. Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI                      CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/06/2015 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software