Pháp điển Net - Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 46/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2015 
Ngày công báo
23/01/2015 
Số công báo
145+146/2015 
Số trang
17 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
101/2012/NĐ-CP 22/11/2012 Chính phủ
Về việc thanh toán không dùng tiền mặt

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1092/2002/QĐ-NHNN 08/10/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  
 Quyết định
226/2002/QĐ-NHNN 26/03/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software