Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính về việc quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam         - Bộ TàI CHíNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC    

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

________________________________________

[1] Ghi tên tổ chức, cá nhân là khách hàng của dịch vụ hỗ trợ định giá

[2] Ghi tên tổ chức, cá nhân là khách hàng của dịch vụ hỗ trợ định giá

[3] Đơn vị được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14 của Thông tư liên tịch này

[4] Nêu tên kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ cần được định giá

[5] Chọn lựa một trong các mục đích sau: giao quyền sở hữu; giao quyền sử dụng; sử dụng; chuyển giao quyền sử dụng; chuyển giao quyền sở hữu; góp vốn

[6] Mô tả rõ việc sử dụng cách tiếp cận, phương pháp nào để xác định giá trị của kết quả nghiên cứu/tài sản trí tuệ và lý do chọn lựa cách tiếp cận, phương pháp đó.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/02/2015 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software