Pháp điển Net - Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công thương về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Bộ CÔNG THƯƠNG                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 56/2014/TT-BCT  

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định phương pháp xác định giá phát điện,
trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/02/2015 
Ngày công báo
22/01/2015 
Số công báo
141+142/2015 
Số trang
78 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
13/2017/TT-BCT 03/08/2017 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
41/2010/TT-BCT 14/12/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software