Pháp điển Net - Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 NGÂN HàNG NHà NƯớC VIệT NAM        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 39/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2015 
Ngày công báo
30/12/2014 
Số công báo
1171+1172/2014 
Số trang
16 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
49/VBHN-NHNN 09/11/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  
 Thông tư
30/2016/TT-NHNN 14/10/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán

  
 Thông tư
41/VBHN-NHNN 12/07/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  
 Thông tư
20/2016/TT-NHNN 30/06/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
101/2012/NĐ-CP 22/11/2012 Chính phủ
Về việc thanh toán không dùng tiền mặt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software