Pháp điển Net - Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
19/2014/TT-BTTTT 
Ngaybanhanh
05/12/2014 
Coquanbanhanh
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Trichyeu
Về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/01/2015 
Nguoiky
Nguyễn Bắc Son 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

  
 Quyết định
1908/QĐ-BTTTT 17/12/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và dử dụng tài nguyên Internet

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
09/2011/TT-BTTTT 08/04/2011 Bộ Thông tin và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
09/2008/TT-BTTTT 24/12/2008 Bộ Thông tin và ...
Về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên trên Internet

  
 Thông tư
10/2008/TT-BTTTT 24/12/2008 Bộ Thông tin và ...
Về Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam " .vn "

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software