Pháp điển Net - Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 08/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 NGÂN HàNG NHà NƯớC VIệT NAM        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 38/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 THÔNG TƯ

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2015 
Ngày công báo
23/12/2014 
Số công báo
1081+1082/2014 
Số trang
18 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Chính phủ
Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
24/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
07/2007/TT-NHNN 29/11/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software