Pháp điển Net - Luật số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội về nhà ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 65/2014/QH13

            Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 LUậT
NHà ở

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật nhà ở.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Đối với trường hợp ký hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở trước ngày Luật này có hiệu lực mà các bên thỏa thuận về thời hạn bảo hành nhà ở, diện tích mua bán, thuê mua nhà ở khác với quy định của Luật này thì các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký hoặc thỏa thuận lại theo quy định của Luật này.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 183. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2015 
Ngày công báo
29/12/2014 
Số công báo
1169+1170/2014 
Số trang
84 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
31/2016/TT-BXD 30/12/2016 Bộ Xây dựng
Về việc quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

  
 Thông tư
19/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  
 Thông tư
10/2015/TT-BXD 30/12/2015 Bộ Xây dựng
Về việc quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  
 Nghị định
117/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Chính phủ
Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  
 Nghị định
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  
 Nghị định
100/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Chính phủ
Về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  
 Nghị định
101/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Chính phủ
Về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

  
 Quyết định
27/2015/QĐ-TTg 10/07/2015 Thủ tướng Chính phủ
Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị quyết
19/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  
 Luật
56/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software