Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/09/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án " Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam " vay vốn Ngân hàng Thế giới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

     Và Xã HộI - Bộ TàI CHíNH -                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý tài chính và thực hiện chi trả đối với Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam"), tôi làm đơn này đề nghị được tham gia Dự án và hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

            ......., ngày.... tháng .... năm .........

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

________________________________________________________

(1) và (3): Đối với đối tượng là trẻ em ghi họ và tên cha mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ em; đối với phụ nữ mang thai ghi họ và tên của mình.

(2) Ghi tên của trẻ em. Nếu là phụ nữ mang thai thì để trống, không ghi.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/11/2014 
Ngày công báo
14/11/2014 
Số công báo
983+984/2014 
Số trang
18 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
21/2017/TT-BLĐTBXH 07/08/2017 Bộ Lao động, ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án " Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam " sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software