Pháp điển Net - Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGÂN HàNG NHà NƯớC VIệT NAM        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 36/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Mục 8: Các khoản nợ khác: Lấy số tiền phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ của "Các khoản nợ khác" theo hướng dẫn tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng và các văn bản khác có liên quan (không bao gồm các dòng tiền đã phát sinh từ Mục 1 đến Mục 7 của Bảng Dòng tiền ra) điền vào các cột thích hợp tương ứng với thời hạn phải trả.

Mục 9: Cam kết không hủy ngang đối với khách hàng (bao gồm cam kết cấp tín dụng, cam kết tài trợ, ủy thác, bảo lãnh thanh toán, ...): Lấy số tiền ghi trên cam kết không thể hủy ngang điền vào cột thích hợp tương ứng với thời hạn thực hiện cam kết.

Mục 10: Các nghĩa vụ thanh toán đã quá hạn: Lấy toàn bộ các khoản phải thanh toán theo nghĩa vụ đã quá hạn điền vào cột "Ngày tiếp theo" và không điền vào các ngày còn lại.

3. Nguyên tắc tính "Dòng tiền ra":

"Dòng tiền ra" là dòng tiền phát sinh từ nghĩa vụ đến hạn phải thanh toán, phải thực hiện cam kết, các nghĩa vụ dự kiến phát sinh và phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ, số tiền phải thực hiện nghĩa vụ tính vào "Dòng tiền ra" của "Ngày tiếp theo";

- Các nghĩa vụ phải thực hiện đã quá hạn phải tính vào "Dòng tiền ra" của "Ngày tiếp theo".

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2015 
Ngày công báo
06/12/2014 
Số công báo
1033+1034/2014 
Số trang
70 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
19/2017/TT-NHNN 28/12/2017 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  
 Thông tư
26/VBHN-NHNN 07/06/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  
 Thông tư
06/2016/TT-NHNN 27/05/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
28/2012/TT-NHNN 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về bảo lãnh ngân hàng

  
 Thông tư
33/2011/TT-NHNN 08/10/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
22/2011/TT-NHNN 30/08/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

  
 Thông tư
19/2010/TT-NHNN 27/09/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

  
 Thông tư
13/2010/TT-NHNN 20/05/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

  
 Thông tư
15/2009/TT-NHNN 10/08/2009 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng

  
 Quyết định
03/2008/QĐ-NHNN 01/02/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software