Pháp điển Net - Quyết định số 1289/QĐ-BXD ngày 27/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1289/QĐ-BXD ngày 27/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1289/QĐ-BXD 
Ngaybanhanh
27/10/2014 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/10/2014 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Thông tư
07/2014/TT-BXD 20/05/2014 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software