Pháp điển Net - Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công thương về việc quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Bộ CÔNG THƯƠNG                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 36/2014/TT-BCT  

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 THÔNG TƯ

Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(7) Công việc hiện đang làm của người được cấp Giấy chứng nhận (quản đốc, công nhân...) tại (ghi tên đơn vị công tác);

(8) Chức vụ của người cấp Giấy chứng nhận.

(9) Chữ ký của người cấp thẻ và dấu của đơn vị cấp Giấy chứng nhận.

3. Phông chữ:

a) Tại các vị trí (1), (2), (7) sử dụng phông chữ Arial; cỡ chữ 10; kiểu chữ in hoa có dấu, màu đen;

b) Các chữ "Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất" sử dụng phông chữ Arial; cỡ chữ 11; kiểu chữ in hoa, đậm, có dấu, màu đỏ;

c) Các nội dung còn lại sử dụng phông chữ Arial; cỡ chữ 10; kiểu chữ in thường, có dấu, màu đen.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/12/2014 
Ngày công báo
08/11/2014 
Số công báo
975 + 976/2014 
Số trang
14 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software