Pháp điển Net - Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 96/2014/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Các công cụ chuyển nhượng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 54. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện nhưng còn thời hiệu xử phạt hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm;

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng để giải quyết.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/12/2014 
Ngày công báo
03/11/2014 
Số công báo
967+968/2014 
Số trang
50 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
06/2013/UBTVQH13 18/03/2013 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

  
 Luật
06/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội
Về Bảo hiểm tiền gửi

  
 Luật
07/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội
Về Phòng, chống rửa tiền

  
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  
 Pháp lệnh
28/2005/PL-UBTVQH11 13/12/2005 Uỷ ban Thường vụ ...
Về ngoại hối

  
 Luật
49/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về các công cụ chuyển nhượng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
95/2011/NĐ-CP 20/10/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  
 Nghị định
202/2004/NĐ-CP 10/12/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software