Pháp điển Net - Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về việc quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 95/2014/NĐ-CP

            Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 NGHị ĐịNH

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động
 khoa học và công nghệ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 52, 53, 54, 58 và 63 của Luật Khoa học và công nghệ về đầu tư, cơ chế tài chính và một số nội dung cần thiết về dự toán ngân sách nhà nước, nội dung chi cho hoạt động khoa học và công nghệ và quản lý nhà nước về quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

2. Bãi bỏ Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2014 
Ngày công báo
03/11/2014 
Số công báo
965+966/2014 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
27/2015/TTLT-BKHCN... 30/12/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội
Về khoa học và công nghệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
117/2005/QĐ-TTg 27/05/2005 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software