Pháp điển Net - Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Bộ CÔNG THƯƠNG                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 30/2014/TT-BCT  

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/11/2014 
Ngày công báo
24/10/2014 
Số công báo
949+950/2014 
Số trang
88 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
13/2017/TT-BCT 03/08/2017 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

  
 Thông tư
51/2015/TT-BCT 29/12/2015 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

  
 Thông tư
01/VBHN-BCT 04/08/2015 Bộ Công thương
Hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

  
 Thông tư
21/2015/TT-BCT 23/06/2015 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
03/2013/TT-BCT 08/02/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software