Pháp điển Net - Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 23/08/2014 của Chính phủ về việc ký thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (MRA)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 62/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23  tháng 8 năm 2014

NGHị quyết

Về việc ký Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán,
 kiểm toán trong ASEAN (MRA)

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 98/TTr-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2014,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/08/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software