Pháp điển Net - Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        NGÂN HàNG NHà NƯớC                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                   VIệT NAM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 23/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức
cung ứng dịch vụ thanh toán

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/10/2014 
Ngày công báo
06/09/2014 
Số công báo
803+804/2014 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2016/TT-NHNN 26/12/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
101/2012/NĐ-CP 22/11/2012 Chính phủ
Về việc thanh toán không dùng tiền mặt

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
23/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1284/2002/QĐ-NHNN 21/11/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software